Idea PARTNER


IdŸ do treœci


Serdecznie witamy na stronie internetowej prezentuj¹cej us³ugi finansowe oraz doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, gotówkowych i firmowych.

Dewiz¹ naszej dzia³alnoœci jest rzetelnie informowanie klientów o wszystkich produktach i doradzanie optymalnych rozwi¹zañ. Klientom poszukuj¹cym produktów kredytowych:
" zapewniamy bezp³atne doradztwo
" porównujemy najlepsze kredyty
" udzielamy wskazówek w sprawie umowy kupna-sprzeda¿y
" kompletujemy niezbêdne dokumenty
" negocjujemy z bankami warunki finansowe kredytu.
Ponadto:
" oferujemy szerok¹ gamê produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych kilkudziesiêciu banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych
" wspólnie ze wspó³pracuj¹cymi instytucjami finansowymi opracowujemy produkty dedykowane wy³¹cznie naszym klientom
" opracowujemy indywidualne rozwi¹zania inwestycyjne
" pomagamy uzyskaæ po¿yczki na dowolny cel.

Specjalizujemy siê równie¿ w prowadzeniu szkoleñ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z zakresu: sprzeda¿y i obs³ugi klientów, zarz¹dzania, marketingu, rozwijania umiejêtnoœci interpersonalnych.
W ramach prowadzonych szkoleñ zapewniamy naszym klientom:
" dok³adn¹ analizê potrzeb i oczekiwañ szkoleniowych
" dostosowanie koncepcji szkolenia do potrzeb uczestników
" szkolenia "szyte na miarê"
" serwis po szkoleniowy.


Naszym Partnerem jest

(678) 634-2417
licznik odwiedzin

910-751-6874 | Wróæ do menu g³ównego